กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนวัฒน์ จิตเขม้น
ครูผู้สอน

นางสถาพร จิตอารีย์

นายณัฐพงศ์ พัวพันธ์

นายจักราวุธ ศรีเกตุ