คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพวินยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติ
ตัวแทนจาก : ประธานคณะกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีโรจน์ นิโครธาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิฯ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา จินดาวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิฯ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คชเสนีย์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบุคลากร
ตัวแทนจาก : ตัวแทนคณะครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต มนูญผล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก
ตำแหน่ง : สารวัตรกองอำนวยการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร นาคนาศักดิ์
ตำแหน่ง : นายกเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ผัยแปรจิตร
ตำแหน่ง : นักธุรกิจ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี จารีย์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
ตัวแทนจาก : ตัวแทนชุมชน
เบอร์โทร :